Polityka prywatności

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miłosz Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Lek – Dent, w tym zakład leczniczy NOWADENT DENTAL CLINIC, ul. Klasztorna nr 2 A lok. U 4, 83-300 Kartuzy, NIP: 8392830892 , REGON: 221147108 (dalej jako NOWADENT lub Administrator).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia świadczeń medycznych, jak również w celach związanych z informowaniem o terminie wizyty w NOWADENT.
 3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w celu realizacji świadczenia medycznego oraz informowania o terminie wizyty i świadczenia medycznego.
 4. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe dotyczące stanu zdrowia wyłącznie w celu realizacji świadczenia medycznego.
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach informowania o terminie wizyty i świadczenia medycznego oraz danych dotyczących stan zdrowia odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią uprzednio pisemnej zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podmiotom współpracującym z Administratorem i świadczącym w ramach tej współpracy usługi stomatologiczne oraz protetyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i wyraźnej delegacji ustawowej (sądy, prokuratury, urzędy itp.).
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usługi medycznej i informowania o terminie wizyty w NOWADENT będą przechowywane przez Administratora przez okres ustawowo przewidziany do przedawnienia roszczeń z tytułu wykonania ww. usług oraz przez przepisy dotyczące działalności leczniczej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia usługi medycznej.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.